Hacathon!

From Hacathon

Revision as of 22:40, 5 February 2013 by Illtud (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Porpoise.jpg

Contents

Adroddiad o'r Hacathon / Report from Hacathon

Gwybodaeth o'r digwyddiad / Information from the Hacathon:

Croeso / Welcome

Rhaglen y dydd : Programme

Dyma wici ar gyfer rhannu gwybodaeth a chyfrannu a thrafod syniadau ar gyfer yr Hacathon ar ddydd gwener yr 18fed o Ionawr 2013 yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth.

Os ydych yn bwriadu dod i'r Hacathon, a heb gofrestru eto (nid yn unig wedi dangos diddordeb, ond cofrestru), yna ewch i dudalen yr hacathon ar eventbrite i wneud nawr.

Bydd gwybodaeth pellach yn ymddangos ar y wici - bydd unigolion sydd wedi cofrestru am y digwyddiad yn derbyn hysbys ar ebost.


Welcome!

This is a wiki for sharing information and contributing and discussing ideas for the Hacathon on friday the 18th of January 2013 at the National Library at Aberystwyth.

If you're intending to attend, but haven't registered yet (not just registered your interest, but registered), then go to the hacathon page on eventbrite to do so now.

Further information will appear on the wiki - users registered for the event will receive email notification.

Beth yw'r Hacathon? What's the Hacathon?

Elephant.jpg

Diwrnod yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth ar y 18fed o Ionawr 2013.

Cyfle i gael chwarae gyda'r data a'r delweddau o'r prosiect Papurau Newydd cyn iddo gael ei lawnsio i'r cyhoedd, gyda mynediad uniongyrchol i'r wefan beta a'r API sy'n sylfaen iddi. Bydd pobl creadigol a thechnegol yn dod at eu gilydd i weld pa ddefnydd amgen ellid ei wneud o'r casgliad. Rydym yn edrych i gasglu a datblygu syniadau. Nid oes angen bod y syniad yn un cyflawn - rydym yn croesawu prototeis a profion cysyniad.

Bydd panel o feiriniaid yn barnu'r ymgeision a bydd gwobrau ar gyfer yr ennillwyr. Yn ogystal, gall unrhyw syniadau sy'n cael eu datblygu gael eu harddangos yn lansiad proffil-uchel y prosiect yng Nghaerdydd ym mis Mawrth.

Nid oes rhaid wrth unrhyw agwedd technegol i'r deunydd o'r casgliad - rydym yn croesawu ymgeision sy'n gweithio gyda'r casgliad fel delweddau neu thestun yn ogystal.


A day's event at the National Library at Aberystwyth on the 18th of January 2013.

An opportunity to play with the images and data from the Historic Newspapers project ahead of the public launch, with direct access to the beta website and the APIs beneath it. Creative and technical people will get together to see what alternative uses can be made of the collection. We're looking to collect and develop ideas. The idea doesn't need to be fully developed - we welcome prototypes and proof-of-concepts.

A panel of judges will pick winners for prizes. Additionally any ideas developed may be showcased at the high-profile launch in Cardiff in March.

You don't have to have a technical aspect - we also welcome entries that work with the collection as images or text.


Gwobrau

Mae'r gwobrau wedi eu cadarnhau.

Prizes

Prizes have been confirmed.

Gwybodaeth / Information

Hollowayspills.jpg

Linciau linciau / links

Cymraeg / Welsh

English / Saesneg

Syniadau / Ideas

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Toolbox